آهنگ: زندگی آخر سرآید بندگی در کار نیست
صدا و آکاردئون:احمد ظاهر
کمپوز:هندی (مکیش/فلم وشواس)
شعر: ابولقاسم لاهوتی
طبله: استاد ولی
پیانو ظاهر قیامی
ثبت رادیویی سال ۱۹۶۹
تهیه و نشر:ا.م.کهساری
**************

source

Ahmad Munir Kohsari

Author Ahmad Munir Kohsari

More posts by Ahmad Munir Kohsari

Join the discussion One Comment

Leave a Reply