0Beautifully sung.

Ahmad Zahir Zabi Jawanmard Khorasan Khorasani Farsi Dari Afghanistan Afghani Afghan Tajiki Tajik Pashto Pashtu Pakhto Afghan Songs Hazaragi Hazara Uzbek Kabul Mazar-e-Sharif Mazar-i-Sharif Herat Parwan Shamali Panjshir Kabul Jan Balkh Mazar Mazar Qandahar Samangan Kandahar Tahkar Kundoz Baghlan

source

Tamo Ongr

Author Tamo Ongr

More posts by Tamo Ongr

Join the discussion 31 Comments

Leave a Reply