احمد ظاهر تمرین

احمد ظاهر اسطوره تکرار نشدنی متعلق به تمام مردم کشور است. زنجیر های اسارت را از اطراف تمام آثارش باز کنیم و این صدای جاودان و سلطان صدا را در…

Read More