0

احمد ظاهر- گلچینی زیبای که شاید اولین بار میشنوید Ахмад Зохир/ Ahmad Zahir songs

Сборник песен Ахмад Зохира,которые Вы услышите впервые.Ахмад Зохир сокровище искусства Афганистан, Таджикистан и Ирана. دوستان عزیز این گلچین احمد ظاهررا از آهنگهای نابی وی جمع آوری نموده ام . فراموش…

Read More