0احمد ظاهر
آهنگ:نه دل مفتون دل بندی
کمپوز:احمد ظاهر
شعر:رهی معیری
ثبت:رادیویی (نایاب اجرای متفاوت)
تهيه : ا. م .کهساری
**************
Ahmad Zahir

Song: Na Del Mafton Delbande
Compose: Ahmad Zahir
Poem: Rahi Mo’ayyeri
Record: Radioe Döifferent Rare VR
Edit: A.M.Kohsari
*****************
نه دل مفتون دلبندی نه جان مدهوش دلخواهی
نه بر مژگان من اشکی نه بر لبهای من آهی

نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی
نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی

نیابد محفلم گرمی نه از شمعی نه از جمعی
ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی

به دیدار اجل باشد اگر شادی کنم روزی
به بخت واژگون باشد اگر خندان شوم گاهی

کیم من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان
نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی

گهی افتان و خیزان چون غباری دربیابانی
گهی خاموش و حیران چون نگاهی برنظرگاهی

رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها
باقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی
****************************

source

Ahmad Munir Kohsari

Author Ahmad Munir Kohsari

More posts by Ahmad Munir Kohsari

Join the discussion 25 Comments

Leave a Reply