0گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هرجا که دلی باشد در دام بلا اافتد

ما کشتی صبر خویش در بحر غم افگندیم
تا آخر از این طوفان هرکس بکجا افتد

آخر چه زیان افتد سلطان ممالک را
که او را نظری روزی بر سوی گدا افتد..🎵🎹

source

Yalda Mohsen

Author Yalda Mohsen

More posts by Yalda Mohsen

Join the discussion 32 Comments

Leave a Reply