گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هرجا که دلی باشد در دام بلا اافتد

ما کشتی صبر خویش در بحر غم افگندیم
تا آخر از این طوفان هرکس بکجا افتد

آخر چه زیان افتد سلطان ممالک را
که او را نظری روزی بر سوی گدا افتد..🎵🎹

source

Yalda Mohsen

Author Yalda Mohsen

More posts by Yalda Mohsen

Join the discussion 32 Comments

Leave a Reply