0کیستم من؟ رهنورد آواره و دیوانه یی
داغ مجنونم ز دست بی کسی افسانه یی
نی قبول زاهدم من، نی ز پیر می فروش
نی به مسجد راه دادند، نی در آن میخانه یی
برگ خشکم از درخت آرزو افتاده ام
نی بگلشن راه دادند نی در آتشخانه یی

source

Farhad Ashrat

Author Farhad Ashrat

More posts by Farhad Ashrat

Join the discussion 11 Comments

Leave a Reply