0۱ عاشق شده ائی دل
۲ همه اش درد و اهمه اش غم
۳ ناله به دل شد
۴مرا همچون قطره اشک ز چشم انداختی و رفتی
۵ دست از کس طلب ندارم
۶ گر زلف پریشانت
۷ رو سر بده به بالین
۸ عشق من با تو بود
۹ امشب از باده خرابم
۱۰ بگذار تا بگیریم
۱۱ خواب ز جشمانم ربودی
۱۲ دلم در عاشقی آواره شد

source

T7 Plus

Author T7 Plus

More posts by T7 Plus

Join the discussion 11 Comments

Leave a Reply