احمد ظاهر

آهنک: بگذرد، بگذرد عمر من بگذرد
آهنگساز: احمد ظاهر
تهيه: ا. م .کهساری
مجلسی نایاب با مصراعی که فقط یکبار سروده.
“می کده مسکنم، خانقاه مامنم
بی سر افگندگی، عمر من بگذرد”
******************************
Ahmad Zahir
Song: Begzarad Begzarad
Compose: Ahmad Zahir
Record Majlsee Private
Edit: A.M.Kohsari
*****************
عمر من بگذرد
بگذرد، بگذرد عمر من بگذرد
خوش تر از زندگي عمر من بگذرد
می کده مسکنم، خانقاه مامنم
بی سر افگندگی، عمر من بگذرد
من فقيرم، فقير ديارِ خودم
غير دارندگي عمر من بگذرد
ماه ها بگذرد سال ها بگذرد
فارغ از بندگي عمر من بگذرد
آسمان بر سرم ريزد باران عشق
زير بارندگي عمر من بگذرد
********************

source

Ahmad Munir Kohsari

Author Ahmad Munir Kohsari

More posts by Ahmad Munir Kohsari

Join the discussion 6 Comments

Leave a Reply