0ز بهار عمر من گلـــي جز وفا در اوست
به مقابلم ببيـــن كه بجـــــز جفا در اوست
آزرده اي جهـــان ببرم داغ هايت ارمغان
خفه شـــو آواز من نغمــــــه هاي ساز من
چشمت بپوش آسمان افشا مكـــن زار من
نه مـــن بچرخت نظر كنم نه توبرگدازمن
منگر به قلب من نظــــري به خويش كن
دمـــي ازجهـــــان برو دل خود پريش كن
به مرغ شكسته پر مكن ظلم و ستم بيشتر
طفل هم بگــــــويد پدر رو در جهان دگـر
كز روي صــدق و صفا يابي در آنجا اثر
من چون غمي آفريده شدم ازخودواوبيخبر

source

Afghan HD Music Official

Author Afghan HD Music Official

More posts by Afghan HD Music Official

Leave a Reply