0Nola kun ay, nola kun ay
Dili shuridai man,
Ki ze man yar rameeda ast emshab
Unke andar dele man joyash bud
Ze labe bom paridast emshab
Ze labe bom paridast emshab

Hamagi khandai mastona kunand
Lek man giryaye mastona kunam
Lek man giryaye mastona kunam
In delero ki manul astu gham in
In delero ki manul astu gham in
Behtar on ast ke divona kunam

Nola kun ay, nola kun ay
Dili shuridai man,
Ki ze man yar rameeda ast emshab
Unke andar dele man joyash bud
Ze labe bom paridast emshab
Ze labe bom paridast emshab

Shunke u nestu kunun dar bare man
Hamashab honae man torik ast
Hamashab honae man torik ast
Meravam suye diyoroni degar
Meravam suye diyoroni degar
Kadame margu man man nazdik ast
Kadame margu man man nazdik ast

Nola kun ay, nola kun ay
Dili shuridai man,
Ki ze man yar rameeda ast emshab
Unke andar dele man joyash bud
Ze labe bom paridast emshab
Ze labe bom paridast emshab

source

PEACE MAKER 007

Author PEACE MAKER 007

More posts by PEACE MAKER 007

Join the discussion 10 Comments

Leave a Reply