متن موزیک تنها تویی تنها تویی احمد ظاهر

تنهــــا تویی تنهـــا تویی در خلــــوت تنهایــم
تنها تو میخواهی مــرا با این همه رســوایـــم
ای یار بــی همتای من سرمایــه ســودای مـن
گر بی تو مانم وای من وای از دل ســــودایم
جان گشته سر تا پا تنم از ظلمت تـــن ایمنـــم
شد آفتــــاب روشنم پیـــدا به نـا پیــداییــــــــم
گــر چه میان آتشم با یاد روی تـو خوشـــــــم
از غم قدحها میکشم وه زین قـــــدح پیمــانیـــم
من از هوس ها رسته ام از آرزو ها جسته ام
مرغ قفس بشکستــه ام شــادم ز بی پـــروائیـم
دانی که دلدارم تویی دانــــم خـــریدارم تویــی
یارم تویی یارم تویی شــــادی ازین شییدائیــــم
آن رشک مهر و مشتری آمد بصد افسونگری
گفتم به زهره ننگــری ای دولـــت بینــایـــــــم

source

Afghan HD Music Official

Author Afghan HD Music Official

More posts by Afghan HD Music Official

Leave a Reply