0متن موزیک تنها تویی تنها تویی احمد ظاهر

تنهــــا تویی تنهـــا تویی در خلــــوت تنهایــم
تنها تو میخواهی مــرا با این همه رســوایـــم
ای یار بــی همتای من سرمایــه ســودای مـن
گر بی تو مانم وای من وای از دل ســــودایم
جان گشته سر تا پا تنم از ظلمت تـــن ایمنـــم
شد آفتــــاب روشنم پیـــدا به نـا پیــداییــــــــم
گــر چه میان آتشم با یاد روی تـو خوشـــــــم
از غم قدحها میکشم وه زین قـــــدح پیمــانیـــم
من از هوس ها رسته ام از آرزو ها جسته ام
مرغ قفس بشکستــه ام شــادم ز بی پـــروائیـم
دانی که دلدارم تویی دانــــم خـــریدارم تویــی
یارم تویی یارم تویی شــــادی ازین شییدائیــــم
آن رشک مهر و مشتری آمد بصد افسونگری
گفتم به زهره ننگــری ای دولـــت بینــایـــــــم

source

Afghan HD Music Official

Author Afghan HD Music Official

More posts by Afghan HD Music Official

Leave a Reply