0

ناله به دل شد گره راهی نیستان کجاست خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست RECORDED BY MARHUM NAINAWAZ, TABLA PERFORMED BY MARHUM NASEEM BAHI, AUDIO ENHANCED BY AMIR ZEKRIA https://www.youtube.com/watch?v=K0KiRrDgcL8



Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 33 Comments

Leave a Reply