0خبر داری
………………………………………..
خبر داری که دین و عشق و ایمانم تویی جانا ، ای جانا

خبر داری که درد و رنج و درمانم تویی جانا ، ای جانا

قبول عشق من کن ای سرت گردم به الطافت ، ای جانا

که منظور دل زار و پریشانم تویی جانا ، ای جانا

دلم را برده از کف خنده های نازنین تو ، ای جانا

انیس گریه های شام هجرانم تویی جانا ، ای جانا

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 50 Comments

Leave a Reply