گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد

ما کشتی صبرِ خود در بحر غم افکندیم
تا آخر از این طوفان هر تخته کجا افتد

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد

آخر چه زیان افتد سلطان ممالک را
کو را نظری روزی بر حال گدا افتد؟

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد

شعر از حافظ

source

Pitolak

Author Pitolak

More posts by Pitolak

Leave a Reply