0گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد

ما کشتی صبرِ خود در بحر غم افکندیم
تا آخر از این طوفان هر تخته کجا افتد

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد

آخر چه زیان افتد سلطان ممالک را
کو را نظری روزی بر حال گدا افتد؟

گر زلف پریشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد

شعر از حافظ

source

Pitolak

Author Pitolak

More posts by Pitolak

Leave a Reply