کمپوز: احمد ظاهر
ترتیب کلیپ: تمیم

تو با منی، تو با منی، تو با منی
چو روح من، چو قلب من تو در تنی
ای دور ای محال، در عالم خيال
تو با منی، تو با منی، تو با منی

شبانگاهان که بر ياد تو من آهنگ ميسازم
نهفته راز عشق تو، ميان پردۀ سازم
ای دور ای محال، در عالم خيال
تو با منی، تو با منی، تو بامنی

I don’t own the background video clip. It belongs to its producer.

source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 11 Comments

Leave a Reply