دوستت دارم همیشه همیشه
عاشق تر از من کجا پیدا می شه
نمی شه ، نمی شه
کاکل تو پریشه پریشه
وقتی که کوتاه کنی زیبا می شه
همیشه همیشه

عاشق زارت منم ، مونس و یارت منم
گر مره ایلا کنی دلبرِ من می زنم
مانند فرهاد خودِ مه به تیشه
عاشق تر از من کجا پیدا می شه
نمی شه نمی شه

همره من رنگ نزن ، با من گپ از جنگ نزن
من دل نازک دارم ، به شیشه ام سنگ نزن
قلب من است دلبر من چو شیشه
عاشق تر از من کجا پیدا می شه
نمی وشه نمی شه

شاخه ی شمشاد من ، سوختی بنیاد من
تا دم مردن بتا ، کی روی از یاد من
کرده به دل عشق تو شاخ و ریشه
عاشق تر از من کجا پیدا می شه
نمی شه نمی شه

source

Farand Yousaf

Author Farand Yousaf

More posts by Farand Yousaf

Join the discussion 41 Comments

Leave a Reply