0ای پادشه خوبان داد از غم تنهايی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآيی

ی درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای ياد توام مونس در گوشه تنهاي

دايم گل اين بستان شاداب نمی‌ماند
درياب ضعيفان را در وقت توانايی

Ahmad Zahir Ay Padeshahe Khooban

source

009340

Author 009340

More posts by 009340

Join the discussion 27 Comments

Leave a Reply