0چه بهتر از آنکه سال نو را با یک آهنگ ناب سلطان قلب ها آغاز نمایم
آهنگ ًغم هایت مبارکً برایم ارزش به خصوص دارد چونکه بعد از ثبت آهنگ درد دلی با هم داشتیم.
بعد از چندین بار شنیدن آهنگ برایم گفت که ً حالی باشد، آهنگ را بعداً دو باره بخیر ثبت میکنیم ً
چهره اش گرفته بود، چشمانش به یک نقطه راه میکشید مبهوت میماند
در شروع آهنگ پرده هارمونیه اش بند میشه و زیر لب میگوید ً ووی ای بند ماند و یک گپک خراب به هارمونیه اش میگوید ً
در آخر آهنگ از بس که خلق اش تنگ بود، نوت های شعر آهنگ را با دستش زده و به دور میاندازد و برایم میگوید:
ً بچیم همی رقم ختمش کو ً که منظورش از ختم آهنگ بود
به امان خدا باشی سلطان قلب ها! یادت بخیر
ولی اشپاری
استدیوی آریانا موزیک

source

Rishad Zahir

Author Rishad Zahir

More posts by Rishad Zahir

Join the discussion 30 Comments

Leave a Reply