0ساقيا مرا درياب،پر کن از وفا جامم
مستم امشب از غم ها، می نخورده بد نامم

توبه ام مده زاهد، ديگر از می و مستي
فارغ از حسابم کن، غافل از سر انجامم

source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply