0آهنگ: یار از دل من خبر ندارد
آواز: احمد ظاهر و استاد نینواز
شاعر: لاهوتی
کمپوزیتور: فضل احمد نینواز
ثبت: مجلسی (احمد ظاهر ، استاد مهوش و نینواز)
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

source

Fazel Mir Khan

Author Fazel Mir Khan

More posts by Fazel Mir Khan

Leave a Reply