0Ahmad Zahir Album 7
0.00 من در سرای تو
04-31 به آسمان بگوید
08-56 باز ای و کنارم بنشین
11-27 من بار سنگینم
16-08 چی خلاف سرزده از ما
21-41 ای نام غمت ترانه من
26-33 میخندم اگر امشب
31-56 اشک و های من
34-50 یک دل میگه برو

source

Habib Ebadi

Author Habib Ebadi

More posts by Habib Ebadi

Join the discussion 23 Comments

Leave a Reply