0البوم ۱۳ احمد ظاهر
آهنگ زنده گی
ای بت بی رنگ
ای رشک گلها
بیا بریم به سنگران
روشنی چشم
سرود شبانگها
عشق و مهرات
کرده ام ناله بسی
مست شذم صاقی
من نی نوازام
یاد آن سرو روان

source

Habib Ebadi

Author Habib Ebadi

More posts by Habib Ebadi

Join the discussion 45 Comments

Leave a Reply