البوم ۱۳ احمد ظاهر
آهنگ زنده گی
ای بت بی رنگ
ای رشک گلها
بیا بریم به سنگران
روشنی چشم
سرود شبانگها
عشق و مهرات
کرده ام ناله بسی
مست شذم صاقی
من نی نوازام
یاد آن سرو روان

source

Habib Ebadi

Author Habib Ebadi

More posts by Habib Ebadi

Join the discussion 45 Comments

Leave a Reply