احمدظاهر البوم ۱۲
جینا یها مرنا ینها
ای تیر غمت
به آتشین خوی خود
دوستت دارم همیشه
زبانم را نمی فهمی
کاشکی کاشکی مرا بخود داشتی
گفتی که میبوسم ترا
مجنون مجنون
من رانده زمیخانه ام
میگم که دوستت دارام
نه براین گمان
نی نی هرگز

source

Habib Ebadi

Author Habib Ebadi

More posts by Habib Ebadi

Join the discussion 23 Comments

Leave a Reply