بگذار بگیرام (00.00)
بمان ای شب که تاریکی (09.40)
دور از تو هر شب (15.07)
اگر پنهان بود پیدا (23.45)
از تنگنای محبس تاریکی (31.13)
خرابم زمستی خرابم خدایا (38.12)
آه چی خوش آمدی (42.23)
تنها تویی تنها تویی (47.45)
ترآفسون چشمانم (51.03)
یار با ما بیوفایی میکند (57.35)

source

Habib Ebadi

Author Habib Ebadi

More posts by Habib Ebadi

Join the discussion 24 Comments

Leave a Reply