0احمد ظاهر ۳۳ سال زندگی کرد و بیشترین شاهکار های هنری اش را در دهه آخر زندگی پر ثمرش از خود یادگار گذاشت. آثاری که قرنهای متمادی بی رقیب خواهند ماند، اما این برهه از زندگی هنری احمد ظاهر را به مشکل بتوان تحلیل کرد و اگر اغراق پنداشته نشود ناممکن است بتوان حق مطلب را ادا نمود.
چه بسا قلم بدستان و اندیشمندان در موردش نوشته اند، اما تحلیل هنر، خلاقیت، صدا، ماندگاری و جاودان بودن احمد ظاهر ، بی رقیب بودن وی، همیشه تاریخ در اوج قله پر افتخار موفقیت و شهرت ماندن و……. را نتوانستند آنطور که باید و شاید به تحلیل بگیرند.
راستی این مرد بزرگ کی بود ؟
به راستی این مرد چگونه آدمی بود که در پهنه دلهای منزوی و تنها، دلهای ناآرام و غمزده سراپرده ی بزرگ با چلچراغ های نورانی بر پا داشت و شوری خاطره آفرین در عواطف در انداخت و یک تنه و آزاده بر اقلیم اندیشه و روان نسل پیشین و نسلهای پسین خویش کاخهای با مواد و مصالح عالیترین احساس ، ذوق و ظرافت بنا داشته و هنوز هم که دست زمان با گذشت هر روز با حفر دره ی عمیق فاصله و جدایی فزیکی او را در ظلمت سرای سینه فولادین خویش تبعید می‌کند، صدایش بر دلهای خسته و در بند بسته چنگ می اندازد و جان‌های از گزند در اندوه نشسته را روال و پیامی دیگر اعطا می‌کند و با روح شیفتگان دلسوخته و شیدا دلان دلباخته و عطش زده مانوس و همنوا می گردد.
واقعا این مرد افسانوی کی بود.؟
باید بازی با کلمات مروج توصیفی را اندر باب تفسیر و تحلیل هنر و بینش احمد ظاهر به طاق نسیان گذاشت و حرفهای قالب شده را دور ریخت، زیرا احمد ظاهر خود در تمام دور زندگی آگاهانه هنری اش دشمن سرسخت صحبت های کلیشه ی و چوکات شده بود.
… و اما دریغ که با مرگ او شام فراق در رسید و به دل بماند داغها
در این راستا هنرمندی را در سطح کشور سراغ نداریم که مشخصات دوره های ابداعی هنرش مانند احمد ظاهر موید بلوغ فکری و هنری که معرف تکوین طبیعی و درخشان باشد، بوده و در جهت حکمروایی بر دلهای میلیونها انسان همدوره خودش و نسلهای بعد از خودش تازه نفسی، نو جویی، نو ماندن و اعتماد و اعتبار خویشرا حفظ کند.
حسین فرهنگ

source

Ahmad Zahir 33

Author Ahmad Zahir 33

More posts by Ahmad Zahir 33

Join the discussion One Comment

Leave a Reply