گر زلف پُريشانت در دست صبا افتد
هر جا که دلی باشد در دام بلا افتد
ما کشتی صبر خويش در بحر غم افگنديم
تا آخر از اين طوفان هر تخته کجا افتد
آخر چه زیان افتد سلطان ممالک را
کوتاه نظریٍ روزیٍ بر حال گدا افتد

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 36 Comments

Leave a Reply