0اگر ای آسمان خواهم که یکروز
از این زندان خاموش پند بگیرم
به چشمِ کودک گریان چه گویم
ز من بگذر که من مرغ اسیرم
کجایی دلبر من ؟ز دستت بی قرارم
میمیرم ز عشقت جانا کجایی تو ؟
در انتظارت ماندم جانا کجایی؟
ترا میخواهم و دانم که هرگز
به کام دل در آغوشت نگیرم
تویی آن آسمان صاف و روشن
من این کنج قفس مرغ اسیرم

Would you like to subscribe this channel, please

یک خواهش دوستانه لطفاً، اگر میخواهید به این کانال یوتیوب اشتراک کنید ممنون شما خواهم بود. سپاس از توجه تان

source

Shafiq ZAFARI

Author Shafiq ZAFARI

More posts by Shafiq ZAFARI

Join the discussion 12 Comments

Leave a Reply