0چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
بهاری، گلی، آفتابی چی هستی؟
چه هستی که آتش بجانم کشیدی
سرود خوشی، شعر نابی، چی هستی؟
چه شیرین نشستی به بخت وجودم
خدا را، غمی، التهابی، چی هستی؟
فروغی که از چشم من میگریزی ؟
و یا ای همه خوب، خوابی، چی هستی ؟
شدم شاد تا خنده کردی برویم
تو بخت منی، ماهتابی، چی هستی؟
لب تشنه ام از تو کامی نگیرد
فریبی، دروغی، سرابی، چی هستی ؟
تو از دختران ترنج طلائی ؟
و یا از پری های آبی، چی هستی ؟
ترا از تو میپرسم ای خوب خاموش
چه هستی ؟ خدا را جوابی، چی هستی

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 24 Comments

Leave a Reply