0چشم سيه داری، قربانت شوم من
خانه کجا داری، مهمانت شوم من
زلف سيه داری، قربانت شوم من
خانه کجا داری، مهمانت شوم من
سرت عاشق شدم رويته قربان
گرفتار تو ام مويته قربان
هزاران راز دل نا گفته گفتی
دو چشمان سخن گويته قربان
اگر يار مرا ديدی به خلوت
بگو ای بيوفا ای بی مروت
گربيان را ز دستت چاک کردم
نخواهم دوخت تا روز قيامت

source

Fahim Amin

Author Fahim Amin

More posts by Fahim Amin

Join the discussion 26 Comments

Leave a Reply