0هرگز هرگز هرگز ، بی تو نمی خندم
بی تو بر دل ، عشقی هرگز نمی بندم
خدا خدا خدایا
اگر به کام من جهان نگردانی ، جهان بسوزانم
اگرخدا خدایا مرا بگریانی ، من آسمانت را زغم بگریانم
منم که در دل ز ، نامرادی فسانه ها دارم
منم که چون گل شکفته بر لب ، ترانه ها دارم
هرگز هرگز هرگز ، بی تو نمی خندم
بی تو بر دل ، عشقی هرگز نمی بندم

Would you like to subscribe this channel, please

یک خواهش دوستانه لطفاً، اگر میخواهید به این کانال یوتیوب اشتراک کنید ممنون شما خواهم بود. سپاس از توجه تان

source

Shafiq ZAFARI

Author Shafiq ZAFARI

More posts by Shafiq ZAFARI

Join the discussion 34 Comments

Leave a Reply