0من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

یاد از این مرغ گرفتار کنید ای صیاد
بنشینید به باغی و مرا یاد کنید

آشیان من بیچاره اگر سوخت٬ چه باک
فکر ویران شدن خانهء صیاد کنید

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 50 Comments

Leave a Reply