مرا آنروز گریان آفریدن، آفریدن
که دامان بیابان آفریدن، آفریدن
به شور از گریه آوردند و دل را
ازین یک قطره طوفان آفریدن، آفریدن
ز روز من سیاهی وام کردند
شب تاریک هجران آفریدن، آفریدن
خراب شد آن زمان معموری دل
که عشق خانه ویران آفریدن، آفریدن

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 20 Comments

Leave a Reply