زندگی چیست ؟

خون دل خوردن

زیر دیوار آرزو مردن

زیر دیوار آرزو مردن

زندگی چیست ؟

زندگی چیست ؟

خون دل خوردن

زیر دیوار آرزو مردن

زیر دیوار آرزو مردن

قدح را سر كنيد

شب را سحر كنيد

زندگی چیست ؟

خون دل خوردن

زير ديوار آرزو مردن

غم دنيا را از سر به در كنيد

رسم دو رنگي آيين ما نيست

يكرنگ باشد روز و شب من

قدح را سر كنيد

شب را سحر كنيد

source

nabizada sardar

Author nabizada sardar

More posts by nabizada sardar

Join the discussion 49 Comments

Leave a Reply