ای پادشه خوبان

ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــائـــــی
دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آئــی

ای درد تـــوام درمان در بستــــر نـاکـامـی
دی یاد توام مــونس در گــوشهء تنهــائــــی

ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــائـــــی
دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آئــی

ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــائـــــی
دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آئــی
دایم گل این بوستان شاداب نمــــی مــانــــدی
در یاب ضعیفان را در وقت تــــــوانـائــ

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 27 Comments

Leave a Reply