0ای پادشه خوبان

ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــائـــــی
دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آئــی

ای درد تـــوام درمان در بستــــر نـاکـامـی
دی یاد توام مــونس در گــوشهء تنهــائــــی

ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــائـــــی
دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آئــی

ای پادشه خـــــوبان داد از غــم تنهــائـــــی
دل بی تو بجان آمد وقت است که باز آئــی
دایم گل این بوستان شاداب نمــــی مــانــــدی
در یاب ضعیفان را در وقت تــــــوانـائــ

source

Lilama Ahmadi

Author Lilama Ahmadi

More posts by Lilama Ahmadi

Join the discussion 27 Comments

Leave a Reply