آهنگ: احمد ظاهر (آهنگی از زلاند)
ترتیب ویدیو: تمیم

Fire clip from videezy.com

ای شعله ی حزين
ای عشق آتشين
ای درد واپسين

اين شور توست يا که جنون سرشکها
يا شعر من که ميدهدم سوز جاودان

شبهای بیشمار پهلوی جویبار در صحن کوهسار
بر پا شود قيامت بوس و کنارها
اما ز من گسسته بود عمر ها عنان

شبها نجویمش رازی نگویمش دیگر نپویمش
تا در فراق و ناله و درد و شکنجه ها
آهسته طی کنم رهی خاموش رفتگان

ای شعله ی حزين
ای عشق آتشين
ای درد واپسين

شايد که سالها لرزان ستاره ها مهتاب پاره ها
در آسمان صاف و بالای ابرها
تابد فراز شهر و نباشد ز ما نشان

ای شعله ی حزين
ای عشق آتشين
ای درد واپسين

source

J&H

Author J&H

More posts by J&H

Join the discussion 7 Comments

Leave a Reply