0ای دل ای دل

ای دل ای دل دل دیوانه

بر عشقش شدی افسانه

در دامش شدی زولانه

ای دل ای دل

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینــم چه حاصل

درخت حسن تو گلـــزار کــــرده

از آن گلها نمی چینم چه حاصـــل

بیا که در بغل تنگ بگیــــــــرم

بلای کاکل چنگت بگیــــــــــرم

مرا که سیصدوصد بوسه دادی

بیا که از لب قنـــدت بگیــــــرم

سیه چشمک بـــه دل بند تـو باشد

به پای جــان ز پیونــد تــو باشــد

سفر کــردم به گلشن هــای دنیــا

ندیــدم کس کــه ماننــــد تو بـاشد

ای دل ای دل دل دیوانه

بر عشقش شدی افسانه

در دامش شدی زولانه

ای دل ای دل

تو را از دور می بینم چه حاصل

به پهلویت نمی شینــم چه حاصل

درخت حسن تو گلـــزار کــــرده

از آن گلها نمی چینم چه حاصـــل

بیا که در بغل تنگ بگیــــــــرم

بلای کاکل چنگت بگیــــــــــرم

مرا که سیصدوصد بوسه دادی

بیا که از لب قنـــدت بگیــــــرم

سیه چشمک بـــه دل بند تـو باشد

به پای جــان ز پیونــد تــو باشــد

سفر کــردم به گلشن هــای دنیــا

ندیــدم کس کــه ماننــــد تو بـاشد

source

nabizada sardar

Author nabizada sardar

More posts by nabizada sardar

Join the discussion 37 Comments

Leave a Reply