ای خــدا ! مادر من باز به من ده
مادر من اختر من گوهر من باز به من ده

مادر ناز پرور من باز به من ده

جدا ز روی مادرم قسم به آستان تو
حلقه شده به گردنم ماه تو آسمان تو
شعله زند به جان من نور ستارگان تو
قسم به نام پاک تو بزرگی قران تو

خار بود به چشم من بهار تو خزان تو
تنگ بود به چشم من زمین تو زمان تو

ای خدا ! مادر من باز به من ده

Would you like to subscribe this channel, please?

یک خواهش دوستانه لطفاً، اگر میخواهید به این کانال یوتیوب اشتراک کنید ممنون شما خواهم بود. سپاس از توجه تان

source

Shafiq ZAFARI

Author Shafiq ZAFARI

More posts by Shafiq ZAFARI

Join the discussion 8 Comments

Leave a Reply