0ای تیر غمت را دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
گه معتكف دیرم وگه ساكــن مسجـــد
یعنی كه تو را مى طلبم خانه به خانه
او خانه همی میجوید و من صاحب خانه

مقصودمن از كعبه و بتخانه تویی, تو
مقصود تویی, كعبه و بتخانه بهانه

یعنی همه جا عكس رخ یار توان دید
دیوانه نیم من كه روم خانه به خانه

هركـس بـــه زبانی صفــت حمــــد توگوید
بلبل به غزلخوانی و قُمری به ترانه

تقصیـر «خیـالی» بــه امیــد كــرم تـــوست
یعنی كه گنه را به از این نیست بهانه

خیالی بخارایی

source

Fahim Amin

Author Fahim Amin

More posts by Fahim Amin

Join the discussion 30 Comments

Leave a Reply