احمد ظاهر تو برایم مقدسی
تو برایم مقدسی، تو برایم مقدسی
تو عزیزترین کسی، تو عزیزترین کسی
بر گلها مثل آب، بر خسته مثل خواب
مثل لبخند منی، بر حرف بی جواب
تو برایم مقدسی
تو عزیزترین کسی
مثل باران به چمن، مثل بوی یاسمن
مثل گلهای سفید، بر صحرا و دمن
تو برایم مقدسی، تو برایم مقدسی
تو عزیزترین کسی، تو عزیزترین کسی
مثل کوه های جنوب، رنگ مقبول غروب
مثل مهتاب بهار، ای سراپا همه خوب
تو برایم مقدسی، تو عزیزترین کسی

source

Tajhaa

Author Tajhaa

More posts by Tajhaa

Leave a Reply