0توبه، توبه، از شب هجران توبه
از چشم گریان ، از قلب ویران
از جور خوبان، از رنج ارمان، توبه
زسوز و درد هجران، ناصح خبر نداری
ندیده یی داغ عشق، بدل شرر نداری

Would you like to subscribe this channel

یک خواهش دوستانه لطفاً، اگر میخواهید به این کانال یوتیوب اشتراک کنید ممنون شما خواهم بود. سپاس از توجه تان

source

Kabul7tech

Author Kabul7tech

More posts by Kabul7tech

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply