0اگر عشق باشد ، گناهی الهی
سـرا پـا گـنـاهـم ، الهی ، الهی
نشان ده رهِ کعبه ی عاشقان را
به مجنون گم کـرده راهی الهی

Would you like to subscribe this channel,

یک خواهش دوستانه لطفاً، اگر میخواهید به این کانال یوتیوب اشتراک کنید ممنون شما خواهم بود. سپاس از توجه تان

source

Kabul7tech

Author Kabul7tech

More posts by Kabul7tech

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply