0آى مه من رفتي رفتي زبرم خون ها بچكد از چشم ترم
باشد كه شبى از روي وفا يكبار ديگر آيى به برم

source

Classic Radio

Author Classic Radio

More posts by Classic Radio

Join the discussion One Comment

Leave a Reply