آى مه من رفتي رفتي زبرم خون ها بچكد از چشم ترم
باشد كه شبى از روي وفا يكبار ديگر آيى به برم

source

Classic Radio

Author Classic Radio

More posts by Classic Radio

Join the discussion One Comment

Leave a Reply