0ای چرخ فلک خرابی از کینه ی تست
بس گوهر قیمتی که در سینه ی تست
آهسته برو، ژسرو روان آهسته برو
امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
آهسته برو، ماه من آهسته برو
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
آهسته برو، دختر خان آهسته برو
من عشق به آن ذات الاهی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو
در قلب خودم صدق و صفایی دارم
آهسته برو، ماه من آهسته برو

source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply