0عشق من عشق من چـه چاره سازم
کـــه گنــاه مــرا ببــخشـــایـی
باز هم یار و همدم ام گردی
از دلــت زنـــگ قهــر بــزدایی
مــی شــود باز در دل شــب هـا
در خــم کــوچـه راز دل گـوئیم
نگـه مـا بـه هـم شــود خیـــره
گــرمی دســتهـای هــم جـوییم
مـی شــود دور از نگـاه حســود
نیــمـه شـب در کنــار مـن آیـی
لبــت افــتــاده بــر لبــان مــن
تا ســحر در بــرم بیــاســـایـی

source

Ahmad Zahir - احمدظاهر - نوای ماندگار

Author Ahmad Zahir - احمدظاهر - نوای ماندگار

More posts by Ahmad Zahir - احمدظاهر - نوای ماندگار

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply