0

یک منبع موثق مینگارد، زمانيكه احمد ظاهر راهئ يوروپ(اروپا) شد تماما كشور هائ اروپائ وقت را سياحت نموده بودند در مدت زمان یک ماه ویزاVisa
احمد ظاهر در بلجيم!
Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply