0

یک تقلب احمقانه و بی معنای دیگر!
منتاژ و پیوند عکس احمدظاهر بجای عکس ویگن خواننده معروف ایرانی .
آیا احمدظاهر اینقدر بیچاره و درمانده و بی هنر بود که بایست با تقلب و ساخته کاری برایش شهرت گدایی کرد؟


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Leave a Reply