0


یک آهنگ ناب از هنرمند دلها آواز : احمد ظاهر
آهنگ : روز و شبم غم
تهیه و ترتیب : نسیم آریانفر تشکر از دوست عزیز ، فقیر نظری
Song: Ahmad Zahir
Song: My day and night, sadness.
Production and order: Nasim Aryanfar Thanks to my dear friend, Faqir Nazari ·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion 3 Comments

Leave a Reply