0

یک آهنګ مقبول و پر خاطره ی رادیویی از ظاهر هویدا


شنیدم از اینجا سفر میکنی🎹🎷🎺🎼🛫
رادیو افغانستان
·


Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

Leave a Reply