0

یکی از کست های ماندگار ظاهر هویدا در استدیوی موزیک سنتر !

Source

ahmadzahir

Author ahmadzahir

More posts by ahmadzahir

Join the discussion One Comment

  • Ghulam Habib Noorzai says:

    یاد آن زمان ها ،انسانها وهمه خوبی ها بخیر باد.
    روح شان شاد ویادشان ګرامي باد .
    افسوس که چه زود ګذشت که هیچ نفهمیدیم

Leave a Reply